Materiały z e-odpadów

 

Pionier zrównoważonej technologii: Podróż Exact Solution Electronics sp. z o.o. w kierunku ekologicznych innowacji

W nowoczesnym cyfrowym krajobrazie szybko rosnące wytwarzanie odpadów elektronicznych (e-odpadów) i rosnące zużycie energii w przemyśle elektronicznym stają się istotnymi problemami środowiskowymi. Z raportu Global e-waste Monitor 2020 wynika, że w 2019 r. na całym świecie wygenerowano aż 54,4 mln ton metrycznych e-odpadów, co odpowiada wadze 350 000 wież Eiffla. Niestety, zaledwie 17,4% tych e-odpadów zostało poddanych recyklingowi w sposób przyjazny dla środowiska, pozostawiając resztę do składowania lub spalenia, uwalniając w ten sposób szkodliwe zanieczyszczenia do środowiska.

W tym kontekście, Exact Solution Electronics sp. z o.o., zakorzeniona w branży elektronicznej, niezachwianie angażuje się w podejmowanie związanych z tym wyzwań środowiskowych i promowanie zrównoważonego rozwoju. Oferując odnowione urządzenia w całej Europie, nie tylko przyczyniamy się do bardziej zrównoważonego świata, ale także promujemy postawę proekologiczną.

 

Oto wgląd w to, jak Exact Solution Electronics sp. z o.o. stara się łagodzić te kwestie:

i. Ograniczanie ilości odpadów elektronicznych (E-Waste):

 • Odnawianie produktów: Dzięki odnowieniu ponad 10 000 urządzeń, udało nam się zapobiec składowaniu elektroniki na wysypiskach, zmniejszając tym samym ilość e-odpadów.
 • Promowanie ponownego użycia:Oferowanie odnowionych urządzeń wzbudza wśród konsumentów preferencję dla ponownie używanych produktów, ograniczając popyt na nową elektronikę i związane z nią odpady.

II. Championing Sustainability:

 • Efektywność energetyczna:Odnawianie elektroniki oszczędza energię w porównaniu do produkcji nowych urządzeń, z ponad 5000 ton zaoszczędzonych emisji CO2, co jest zgodne z globalnymi celami redukcji emisji.
 • Zrównoważone partnerstwa: Nasza współpraca z lokalnymi centrami recyklingu, nasze wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju.

iii. Fueling Economic Development:

 • Tworzenie miejsc pracy: Po utworzeniu 15 lokalnych miejsc pracy, ożywiliśmy lokalną gospodarkę i zapewniliśmy możliwości zatrudnienia w dziedzinie zrównoważonej technologii.
 • Przystępność cenowa: Nasza wysokiej jakości odnowiona elektronika w atrakcyjnych cenach zapewnia dostęp do technologii szerszej grupie demograficznej, niezależnie od dochodów i lokalizacji.

IV. Wspieranie edukacji i świadomości:

 • Edukacja konsumentów: Edukacja konsumentów na temat wpływu e-odpadów na środowisko i zalet odnowionej elektroniki kultywuje kulturę odpowiedzialnej konsumpcji.
 • Promowanie recyklingu: Nasze wspólne wysiłki na rzecz zapewnienia wygody recyklingu i zachęcania do niego sprzyjają zwiększonemu udziałowi konsumentów w programach recyklingu.

V. Aligning with Global Goals:

 • Compliance with Regulations: Our practices are congruent with both Polish and EU sustainability regulations, thereby contributing to global Sustainable Development Goals (SDGs).
 • we are Supporting Eco-Friendly Practices.

VI. Bridging the Digital Divide:

Making technology accessible to lower-income demographics aids in bridging the digital divide, yielding long-term economic benefits by enhancing literacy, education, and workforce readiness in technology-related fields.

VII. Impact on New Product Sales:

While refurbishing electronics offers myriad benefits, it could potentially influence the sales of new products. Manufacturers and retailers of new electronics may necessitate adapting their strategies to remain competitive.

VIII. Innovating for a Sustainable Future:

 • Improving Refurbishment Processes: Our investment in research and development aspires to discover innovative solutions to reduce e-waste and augment sustainability further.

In-depth Study on Environmental Impact of Refurbished Tech:

An illuminating study conducted by different sources underscores the significantly lower environmental impact of refurbished tech compared to brand new devices. The comprehensive evaluation employed the Life-Cycle Assessment (LCA) methodology providing a meticulous analysis of environmental impact across the entire life cycle of various devices.

Conclusion:

The study’s revelation elucidates that refurbished tech is considerably more eco-friendly than brand new devices, resonating with Exact Solution Electronics sp. z o.o.’s mission to contribute towards a more environmentally sustainable tech industry. We are encouraged by the data and remain steadfast in our commitment to providing sustainable tech solutions.

As we celebrate the milestone of preventing 1 million tons of carbon emissions, we acknowledge that our journey towards fostering a greener planet continues. The choice of opting for refurbished over brand new not only conserves resources but also significantly mitigates environmental damage. Our unwavering pursuit for sustainability is an embodiment of our core values, and we invite you to be part of this transformative journey.


Thank you for your unwavering support and engagement in our sustainable initiatives. Together, we can make a profound impact and contribute to a more sustainable and eco-friendly world.

We invite you to share your thoughts and join us in our mission towards a greener planet. Your feedback and engagement are invaluable in propelling us further on this sustainable pathway.